Pomiary elektryczne

Nasza firma wykonuje również pomiary elektryczne instalacji w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowo - usługowych, użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych. Instalacje elektryczne muszą być poddawane kontroli. Jest to konieczne do zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości.

Szczegółowo informują nas o tym przepisy. Stan instalacji elektrycznej powinien być skontrolowany przede wszystkim przed przekazaniem do eksploatacji.

W przypadku budynku mieszkalnego kontrola okresowa konieczna jest maksymalnie raz na 5 lat. Przegląd wskazany jest również, gdy wystąpią sytuacje mogące mieć wpływ na stan sieci i instalacji, np. bardzo silne wiatry, wyładowania atmosferyczne, powódź czy czasowe oddziaływanie ognia i bardzo wysokich temperatur. Nawet co roku należy sprawdzać stan instalacji w miejscach pracy, pomieszczeniach, w których występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego, w przypadku obiektów komunalnych, terenów budowy oraz miejsc, w których używany jest sprzęt przenośny.

Do wykonywania prac pomiarowych stosujemy miernik firmy Sonel, posiadający aktualne świadectwo wzorcowania (kalibracji) i umożliwiający uzyskanie precyzyjnych, zgodnych ze stanem rzeczywistym wyników.